Klauzula Informacyjna Rodo

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję Pana/Panią, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REX TOMASZ KONARZEWSKI, Bagatela 15/2 ,00-585 Warszawa, Polska, NIP 5260015248.
 2. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest w siedzibie firmy, pod numerem telefonu: 505-025-999, lub adresem e-mail: kontakt@twojaprzychodniaonline.pl

 informuję, iż:

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu realizacji Umowy o wykonywanie sprzedaży internetowej
  2. Dane osobowe Pani/Pana oraz innych osób, znajdujące się w dobrowolnie dostarczonych przez Pana/Panią dokumentach, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonywania powierzonego zlecenia,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do ich przetwarzania oraz organy administracji publicznej, a w szczególności: Urząd Skarbowy, Kancelarie podatkowe, windykacyjne, operatorzy pocztowi,przewoźnicy, banki, partnerzy świadczący usługi techniczne ( np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych), celem realizacji zadań . Możemy również przekazać Dane Osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 2. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.(Art. 15,16,17)
 3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia współpracy – sprzedażowej. Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości  sprzedaży i wysyłki procedur.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji Pozarządowym.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Podstawa prawna, cele przetwarzania, okres przetwarzania

CEL: realizacja umowy lub zamówienia 

PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów 

W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem, a firmą TwojaPrzychodniaOnline.pl, podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane w celu jej wykonania oraz rozliczenia.

W przypadku formularzy elektronicznych będących częścią usługi konsultacji medycznej online, podane dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi, stworzenia niezbędnej dokumentacji oraz ewentualnego wystawienia e-recepty.

 

CEL: odpowiedź na zapytanie,

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody)

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skontaktować się z zespołem TwojaPrzychodniaOnline.pl drogą mailową lub telefoniczną i wyrazić taką chęć. Ta zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania danych zanim zgoda została cofnięta, ponadto cofnięcie zgody skutkować będzie brakiem odpowiedzi.

W przypadku formularzy elektronicznych – podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako wymagane skutkować będzie brakiem możliwości przesłania formularza i w konsekwencji brakiem możliwości realizacji usługi.

 

CEL: przypomnienia i przesyłanie informacji marketingowej,

PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: do cofnięcia zgody

Jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na otrzymywanie przypomnień i informacji o nowych produktach, Pani/Pana  adres e-mail będzie wykorzystywany do przesyłania takich informacji. Przesyłanie przypomnień pomoże przyjmować tabletki antykoncepcyjne z właściwą częstotliwością i będzie wykonywane nie częściej niż raz w miesiącu.

 

 

UWAGI OGÓLNE

W przypadku danych osób, które są stroną umowy zawartej z firmą TwojaPrzychodniaOnline.pl, podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych (nie dotyczy dokumentacji medycznej);
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
 7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

 

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt. Zwracamy uwagę na to, że :

 • prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
 • prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy ;
 • administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Od 25 maja 2018 przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę TwojaPrzychodniaOnline.pl stanowi dokument o charakterze informacyjnym i jest ujawniona w celu realizacji wynikających z przepisów RODO obowiązków informacyjnych firmy TwojaPrzychodniaOnline.pl.